สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันหยุด เดือนกรกฎาคม 2565

สำนักวิทยบริการฯ แจ้ง
วันหยุด เดือนมิถุนายน 2565
——–

📍 วันที่ 13 กรกฎาคม : วันอาสาฬหบูชา
📍 วันที่ 14 กรกฎาคม : วันเข้าพรรษา
📍 วันที่ 15 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ
📍 วันที่ 28 กรกฎาคม : วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
📍 วันที่ 29 กรกฎาคม : วันหยุดราชการกรณีพิเศษ


——–