สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาดูงาน ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำ และบุคลากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ (ภาคบ่าย)
ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) จังหวัดเชียงใหม่