สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.กำแพงเพชร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรม “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 – 2568 แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ประจำปีงบประมาณ 2564
และศึกษาดูงานห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการสำนักวิทยบริการฯ สู่ Smart Library
ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2563
นำโดยผู้บริหาร คณะกรรมการประจำ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่