สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การศึกษาดูงาน สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ผู้บริหาร คณะกรรมการประจำ และบุคลากร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถานที่ (ภาคเช้า)
ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่