สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

81_cover_20201203_124356

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ETV) 
เข้าถ่ายทำสารคดีสั้น แนะนำแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พร้อมถ่ายทำบรรยากาศการเรียนการสอน ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา