สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

76_cover_20201113_145126
110_20201113_145126-0
110_20201113_145126-0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย สวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์
#รณรงค์ใส่ผ้าไทยจ้า
#BSRUรักษ์ผ้าไทย
#สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ