สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้รับเจ้าหน้าที่ประสานงานในระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา
 
ได้แก่ นางสาวนิรมล หนูชัยแก้ว เพื่อมาปฏิบัติงานภายในสำนักวิทยบริการฯ
ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)
 
✍️เริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2564
(ระยะเวลา 3 เดือน)