สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

85_cover_20201221_113513

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 
อธิการบดี และ กรรมการอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ได้มอบหนังสือ “ดุจดวงแก้วสว่างล้ำ เลิศคำสอน” ให้แก่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 เล่มเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของห้องสมุด ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้