สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการจัดทำ google form

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรม google form ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในรายวิชาบริการและกิจกรรมสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวน 14 คน
วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-12.00 น.
ณ ห้อง IT1 วิทยากรโดย คุณสืบยศ สินบัว

วิทยากร : นายสืบยศ สินบัว