สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสร้างสถานีออนไลน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio ณ บริษัทเป็นเรื่องเป็นราว

วันที่ 23 มีนาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐชัย  เปลี่ยนวิจารณ์
นายภูชิต  พิมพ์พิทักษ์ และนางสาววิรัตน์กานต์  ชื่นบานเย็น 
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “สร้างสถานีออนไลน์ ด้วย โปรแกรม OBS Studio”
วิทยากร อาจารย์ยุทธนา  จันทรวงศ์
ณ บริษัทเป็นเรื่องเป็นราว ลาดกระบัง จังหวัดสมุทรปราการ
วิทยากร : อาจารย์ ยุทธนา จันทรวงศ์