สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 27 คน
วันศุกร์ที่ 16 เดือน ตุลาคม  2563  เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง IT1  IT2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : นางสาวเครือวัลย์ ไกรเท