สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการอบรม "การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ การตรวจสอบพัสดุประจำปี"

1547_20201020_085610-0
1549_20201020_085610-2

ระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2563
นางสาวพรรณวดี  อมตะวัฒน์ เข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุมือใหม่ การตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ”
จัดโดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ
วิทยากร อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี นักพัสดุชำนาญการพิเศษ  และ อ.มนูญ  ปานอุทัย เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง

วิทยากร : อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี และอ.มนูญ ปานอุทัย