สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และการใช้โปรแกรมในการจัดการบรรณานุกรม ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ ชั้นปีที่ 3
รายวิชาบรรณานุกรม ดรรชนีและสาระสังเขป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 คน
วันอังคารที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง IT1

วิทยากร : นายสืบยศ สินบัว