สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้อง IT1 

มีเนื้อหาในการอบรมดังนี้
1.ฐานข้อมูล Opac
2.ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global
3.ฐานข้อมูล JGATE : Social & Management Science Collection
4.ฐานข้อมูล WDL World Dissertations Library

ฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
1.EBSCO eBooks Collection
2.iG library
3.ebrary eBooks

เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการและสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : คุณสืบยศ สินบัว และคุณชุมภู เมืองคลี่