สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NewsCenter และ iQNewsClip

1614_20201217_145312-1

วันที่ 17 ธันวาคม 2563
บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ NewsCenter และ iQNewsClip
โดย บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด (infoQuest Limited)
เพื่อเรียนรู้วิธีการสืบค้นข่าวออนไลน์ รวมถึงฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถให้บริการข่าวออนไลน์แก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อบรม ณ ห้อง IT1 อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ