สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

1661_20210204_103326-0

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 35 คน เวลา 13.00 – 15.00 น. 
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
อาคารสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ (ทัต บุนนาค) อาคาร 10 ชั้น 9
วิทยากรโดย นางสาวโบว์ แซ่เจียม