สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

1665_20210210_154701-0

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ในรูปแบบออนไลน์ด้วย โปรแกรม Microsoft Teams  ให้กับนักศึกษา  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยากรโดย 
นายสืบยศ สินบัว หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาวชุมภู เมืองคลี่ หัวหน้าฝ่ายจัดการสารสนเทศ
มีเนื้อหาในการอบรมดังนี้
1. การสืบค้นสารสนเทศฐานข้อมูล MATRIX 
2. ฐานข้อมูล Thai Digital Collection (TDC)
3. ฐานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks Collection
4. ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์ iQNewsClip 
เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศได้ตรงตามความต้องการ และสามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัย