สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำการให้บริการของสำนักวิทยบริการฯ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1540_20201015_095105-1
1541_20201015_095105-2
 
วันที่ 14 ตุลาคม 2563
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดยอาจารย์ ดร.ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ์ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวชุมภู เมืองคลี่
และนายภูชิต พิมพ์พิทักษ์
ได้นำเสนอข้อมูลการให้บริการต่างๆของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการประชุมกรรมการคณะฯ (กบค) และคณะกรรมการประจำสำนักงานคณบดี (กสค)
ณ ห้องแก้วโกเมน ชั้น 7 ตึก 27 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา