สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน

act_may08
วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 60 คน
เวลา 9.00 – 12.00 น.
ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
——–
💁‍♀️วิทยากรโดย นางสาวโบว์ แซ่เจียม
📍 หัวข้อที่อบรม
👉แนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
👉แนะนำการใช้ Ebook
👉แนะนำการใช้ Newscenter
——–
💁‍♀️วิทยากรโดย นางสาวชไมพร ตะเภาทอง
📍 หัวข้อที่อบรม
👉แนะนำการเข้าใช้ฐานดรรชนีวารสาร
👉แนะนำระบบฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลาง (Thai-JO)
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ