สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix

1692_20210319_155344-2
162574232_1731206327084155_8559469724556521541_o

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรม การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC)และการใช้ Application ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix 
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
โดยวิทยากร คุณอรทัย  ศรีหาโคตร (Senior system library) 
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่นเซอร์วิส
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์