สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

1677_20210311_162355-0

วันที่ 11 มีนาคม 2564 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรม การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th
อบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 6
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพรรณ หิรัญวัชรพฤกษ์