สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการเขียนโครงการ สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

อบรมการเขียนโครงการ สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
——–
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรมการเขียนโครงการ สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล อุทานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
และ นางสาววราภรณ์ พุ่มรอด รักษาการหัวหน้าสำนักงาน
อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการเขียนโครงการ งบประมาณหมวดได้อย่างถูกต้อง
——–