สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมฐานข้อมูลออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรม การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
โดยวิทยากร  คุณจิรวัฒน์  พรหมพร บริษัทบุ๊คโปรโมชั่นแอนด์เซอร์วิส 
และ คุณมนทกานติ  จันทรวรินทร์  บริษัท EBSCO Information Service