สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมทักษะด้านไอที เรื่อง การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการรายงานผลข้อมูล

อบรมการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการรายงานผลข้อมูล
——–
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรมทักษะด้านไอที เรื่อง การใช้งาน Google Data Studio เพื่อการรายงานผลข้อมูล
——–
วิทยากรโดย นายสืบยศ สินบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ
เป็นผู้อบรมให้กับบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการฯ
ณ ห้อง IT ชั้น 8
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ สามารถนำความรู้ในการอบรมการใช้งาน Google Data Studio เพื่อการรายงานผลข้อมูลนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ