สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ให้แก่นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนักศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน
ชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 6 เดือน ตุลาคม 2563 เวลา 9.30-12.00 น.
ณ ห้อง IT1 IT 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยากร : นางสาวโบว์ แซ่เจียม