สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทักษะการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ MATRIX
——
วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับบุคลากร
 
กิจกรรมที่ 2 : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทักษะการบริหารจัดการดูแลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Matrix
 
– การบริหารจัดการข้อมูลระบบ Admin 
– การบริหารจัดการข้อมูล Report / Dashboard
– การบริหารจัดการข้อมูล Backup / Restore
 
เพื่อเป็นการทบทวนการขั้นตอนทำงานของระบบต่าง ๆ และการใช้งานหน้า report รวมถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหา
 
โดยวิทยากร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
ณ ห้อง IT ชั้น 8 อาคารบรรณราชนครินทร์
——