สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งาน Google Data Studio ในการสร้างรายงานสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ"

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Google Data Studio ในการสร้างรายงานสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ”
——–
วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 – 16.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งาน Google Data Studio ในการสร้างรายงานสารสนเทศของสำนักวิทยบริการฯ”
สำหรับบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อบรมรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ เรียนรู้การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน Google Data Studio เพื่อการสร้างรายงานผลข้อมูลขั้นพื้นฐานในวันที่ 24 กุมภาพันธ์  และการรายงานผลข้อมูลขั้นสูงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
—–