สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเทคนิคการเขียนบทควาทวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์  บุคลากรภายใน และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม
เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยวิทยากร : ดร.รนนท์  รุ่งนภาเวทย์
อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 9.00 – 16.30 น.
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM
ลงทะเบียนได้ที่ http://link.bsru.ac.th/ml หรือสแกน คิวอาร์โค้ด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณโบว์ หมายเลขโทรศัพท์ 084-143-2542