สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ 
โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัควิทย์  เรืองรอง 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 9.00 – 16.30 น.
ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 6
อาคารบรรณราชนครินทร์

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัควิทย์ เรืองรอง