สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จัดการอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รนนท์  รุ่งนภาเวทย์ 
อาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
————
วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 
เวลา 9.00 – 16.30 น.
อบรมผ่านโปรแกรม ZOOM

วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รนนท์ รุ่งนภาเวทย์