สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรมเทคนิคการเขียนบทควาทวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ ด้านมนูษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรภายใน และบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรม
เรื่อง เทคนิคการเขียบทความเชิงวิชาการและบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

โดยวิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัควิทย์ เรืองรอง อาจารย์
ประจำสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Learning Commons ชั้น 1

ลงทะเบียนได้ที่ https://link.bsru.ac.th/l4 หรือสแกน คิวอาร์โค้ด