สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน

อบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารภาษาจีนกลาง สำหรับผู้ให้บริการห้องสมุด (ระดับต้น)
——–
วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารภาษาจีนกลาง สำหรับผู้ให้บริการห้องสมุด (ระดับต้น)
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7
อาคารบรรณราชนครินทร์
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ด้านการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการภายในห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง
——–