สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

อบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารภาษาจีนกลาง
สำหรับผู้ให้บริการห้องสมุด (ระดับกลาง)
——–
วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารภาษาจีนกลาง สำหรับผู้ให้บริการห้องสมุด (ระดับกลาง)
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สิริภัทร์ เมืองแก้ว
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7
อาคารบรรณราชนครินทร์
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ด้านการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการภายในห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง