สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2565

อบรม การพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารภาษาจีนกลาง สำหรับผู้ให้บริการห้องสมุด (ระดับสูง)
——–
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาจีนพื้นฐาน เรื่อง การสื่อสารภาษาจีนกลาง สำหรับผู้ให้บริการห้องสมุด (ระดับสูง)
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.ธนภัทร์ ปานทองคำ
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7
อาคารบรรณราชนครินทร์
——–
เพื่อให้บุคลากรของสำนักวิทยบริการฯ มีความรู้ด้านการสนทนาภาษาจีนเบื้องต้น สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการภายในห้องสมุดได้อย่างถูกต้อง