สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiLIS) ประจำปี 2564

act_june08
วันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2564
———-
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย
1. นางสาวชุมภู เมืองคลี่ บรรณารักษ์
2. นางสาวสุภาภรณ์ เสียงเย็น นักวิชาการศึกษา
3. นายสืบยศ สินบัว นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4. นางสาวรสสุคนธ์ อุดมศรี นักวิชาการศึกษา
5. นางศิริรัตน์ น้ำจันทร์ บรรณารักษ์
6. นางสาวชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ บรรณารักษ์
7. นางสาวโบว์ แซ่เจียม บรรณารักษ์
8. นางสาวชไมพร ตะเภาทอง นักเอกสารสนเทศ
9. นางสาวเครือวัลย์ ไกรเทพ นักเอกสารสนเทศ
10. นายสรรเสริญ มิตรสมาน พนักงานห้องสมุด
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นโครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2564
จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร
หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา
บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
อบรมผ่านโปรแกรม zoom
โดยมีเนื้อหาในการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 5 ฐาน ดังนี้
1.ฐานข้อมูลProQuest Dissertations & Theses Global
2. ฐานข้อมูล ACM Digital Library
3. ฐานข้อมูลSpringerLink – Journal
4.ฐานข้อมูลWeb of Science
5. ฐานข้อมูลACS : American Chemical Society Journal