สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร
วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔
——–
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม
วันศุกร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ อาคาร ๑ ชั้น ๔
——–
คณาอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วมพิธีทางออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting