สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ วารสารสนเทศ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1

สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ
เพื่อตีพิมพ์ในวารสารสารสนเทศ (Journal of Information)
ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (TCI กลุ่ม 2) ✍📙
ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความในศาสตร์ด้าน บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม กลยุทธ์และการจัดการ
——–
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo
📍 ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565
🖥 ลงทะเบียนและส่งบทความผ่านระบบThaiJo ได้ที่
https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit/index
——–
👩 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณชุมภู เมืองคลี่ สำนักวิทยบริการฯ ชั้น 3
เบอร์โทร 02-473-70000 ต่อ 1700 กด 100
หรือ 095-029-821