สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดรับบทความ ลงวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2)

📣📣 สำนักวิทยบริการฯ เปิดรับบทความ 📣📣
ลงวารสารสารสนเทศ (Journal of Information) (TCI กลุ่ม 2) 📙
——
ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ
ส่งบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศน์
ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ (thaijo)
https://www.tci-thaijo.org/index.php/oarit/index
——