สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยตรวจสอบภายใน
——–
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น.
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ นำคณะผู้บริหารและบุคลากร รับการตรวจเยี่ยมจากหน่วยตรวจสอบภายใน
เรื่อง การสอบทานระบบการดำเนินงานโครงการหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565
โดย ดร.จำนงค์ ตรีนุมิตร หัวหน้าตรวจสอบภายใน และคณะทำงาน
ณ ห้องประชุมบุณฑริก ชั้น 7 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
——–
เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตรงตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ มีการดำเนินการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง มีระบบควบคุมภายใน รวมทั้งบุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง