สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เสนอซื้อทรัพยากร


อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สามารถเสนอซื้อทรัพยากร เช่น หนังสือ/ นวนิยาย/ นิตยสาร/ DVD เป็นต้น
ได้ที่ เว็บไซต์ https://library.bsru.ac.th/
เลือกเมนู >> ติดต่อสอบถาม
เลือก >> เสนอซื้อทรัพยากร
กรอกข้อมูล >> แบบฟอร์มสั่งหนังสือ
สำนักวิทยบริการฯ จะดำเนินการจัดซื้อทรัพยากรเข้าห้องสมุดตามที่ได้เสนอมา #ห้องสมุดทุกที่ทุกเวลา
——–