สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งขยายระยะเวลาค่าปรับ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง
ขยายระยะเวลาค่าปรับทุกประเภท
👉 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 👈
———
เนื่องด้วยประกาศจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (โควิด-19)
จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักวิทยบริการฯ จึงมีมาตรการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาในการยืม – คืนทรัพยากรสารสนเทศจากห้องสมุด
———
📍 หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำนักวิทยบริการฯ จะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้ง