สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งงดให้บริการครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติชั่วคราว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
———
💁‍♀️ ขอแจ้ง เนื่องด้วยทางสำนักวิทยบริการฯ
กำลังดำเนินการปรับปรุงผนังกระจกด้านหน้าอาคาร 8
จึงของดใช้ เครื่องคืนหนังสืออัตโนมัติชั่วคราว

📙 โดยผู้ใช้บริการสามารถคืนหนังสือได้ที่ ตู้รับคืนหนังสือ
บริเวณประตูทางเข้า-ออก สำนักนักวิทยบริการฯ