สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งมาตรการในการเข้าใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง📣
มาตรการในการเข้าใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
——–
📍 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
เปิดบริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

✅ การให้บริการ

บุคคลภายใน : คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
บุคคลภายนอก : ใช้บริการ 1.ค้นคว้าหาข้อมูล
2.ติดต่อราชการ(ส่งหนังสือ/เซ็นเอกสาร/อื่นๆ)

✅ การเข้าใช้บริการ

บุคคลภายใน : สแกน Barcode บัตรนักศึกษา หรือ สแกน QR Code MATRIX
บุคคลภายนอก : กรอกข้อมูลใน Google Form

✅ ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ

1. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
2. ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
3. สแกน Barcode บัตรนักศึกษา หรือ สแกน QR Code MATRIX เพื่อเข้าใช้บริการ
4. แสดงเอกสารการได้รับวัคซีนโควิด-19
5. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการใช้บริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้ง📣
มาตรการในการเข้าใช้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
——–
📍 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง)
เปิดบริการ : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
ปิดบริการ : วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

✅ การให้บริการ
บุคคลภายใน : คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร
บุคคลภายนอก : ใช้บริการ 1.ค้นคว้าหาข้อมูล
2.ติดต่อราชการ(ส่งหนังสือ/เซ็นเอกสาร/อื่นๆ)

✅ การเข้าใช้บริการ
บุคคลภายใน : สแกน Barcode บัตรนักศึกษา หรือ สแกน QR Code MATRIX
บุคคลภายนอก : กรอกข้อมูลใน Google Form

✅ ขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
1. ทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุด
2. ตรวจวัดอุณหภูมิไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส
3. สแกน Barcode บัตรนักศึกษา หรือ สแกน QR Code MATRIX เพื่อเข้าใช้บริการ
4. แสดงเอกสารการได้รับวัคซีนโควิด-19
5. สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการใช้บริการ