สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับรางวัล การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยฯ

ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยฯ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  จารุจุฑารัตน์
2. อาจารย์ณิชาภา  แก้วประดับ
3. อาจารย์ประจักษ์  บุญภักดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรวัจน์  มีสุข
5. อาจารย์ ดร.รัชนู  เมยดง
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพันธ์  บุญชัย
7. อาจารย์ ดร.กนกกาญจน์  กาญจนรัตน์