สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการฯ แจ้งเปิดให้บริการ ช่วงปิดภาคเรียน
ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 – วันที่ 8 มกราคม 2564
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 16.30 น.
เสาร์ – อาทิตย์ ปิดบริการ
หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์ และตามประกาศของมหาวิทยาลัย