สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเวลาเปิด-ปิดทำการของสำนักวิทยบริการฯ

สำนักวิทยบริการฯ เปิดทำการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.00 น. – 16.30 น.
วันอาทิตย์ ปิดบริการ
หมายเหตุ : เวลาเปิด-ปิดสำนักวิทยบริการฯ
ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2564