สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยกำหนดช่วงเวลาการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ เพื่อระบายอากาศให้ถ่ายเทภายในห้องทำงานและพื้นที่
ให้บริการภายในสำนักวิทยบริการฯ