สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น ศึกษาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ กฏหมาย ศิลปและการดนตรี ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม (Full Text) ซึ่งภายในฐานข้อมูลมีฐานข้อมูลย่อย
จำนวน 6 ฐาน ได้แก่
1.Education Source ฐานข้อมูลการวิจัยฉบับเต็มที่ออกแบบมาสำหรับนักศึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และ ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ที่มีทั้งข้อความฉบับเต็ม ดัชนี และบทคัดย่อสำหรับวารสารการศึกษา หนังสือ และ เอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหลายพันฉบับ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา พิเศษด้านการศึกษา เช่น การศึกษาในหลายภาษา สุขศึกษา
2.Food Science Source ฐานข้อมูลใหม่ ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ใช้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารในทุกระดับ ครอบคลุมเนื้อหาบทความฉบับเต็มรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ กราฟิกและเนื้อหาอื่น ๆ จากวารสารที่เกี่ยวข้องกับกับอุตสาหกรรมโดยตรงจำนวนหลายร้อยชื่อเรื่อง ซึ่งเกี่บวกับด้านอุตสาหกรรมอาหารทุกประเภท
3.Academic Search Ultimate ฐานข้อมูลเวอร์ชั่นอัพเกรดของฐานข้อมูล Academic Search Complete ให้การเข้าถึงทรัพยากรประเภท วารสารทางวิชาการ นิตยสาร วารสาร รายงาน หนังสือ และวิดีโอ เพื่อตอบสนองความต้องการเกือบทุกสาขาวิชาเช่น ดาราศาสตร์ มานุษยวิทยา ชีวเวชศาสตร์ วิศวกรรม สุขภาพ กฎหมาย คณิตศาสตร์ เภสัชวิทยา การศึกษาสตรีศาสตร์ สัตวศาสตร์ และสาขาอื่นๆ
4.Applied Science & Technology Source Ultimate ฐานข้อมูลข้อมูลฉบับเต็มชั้นนำ ซึ่งอัพเกรดมาจากฐาน Computers & Applied Sciences Complete (CASC)เหมาะสำหรับการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดย ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ปี 1909 จนถึงปัจจุบัน ใช้งานร่วมกับ Academic Search Ultimate ได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีวารสารฉบับเต็มเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 900 รายการ มีวารสารฉบับเต็มที่ตีพิมพ์ในปัจจุบันกว่า 830 รายการ
5.Art & Architecture Complete ฐานข้อมูลใหม่ที่เน้นด้านศิลปะฉบับเต็มที่ใหญ่ที่สุด ครอบคลุมงานศิลปะชั้นดี ศิลปะการตกแต่ง และ ศิลปะเชิงพาณิชย์ ตลอดจนสถาปัตยกรรม และ
การออกแบบสถาปัตยกรรม ด้วยความครอบคลุมในระดับนานาชาติ ฐานข้อมูลนี้ประกอบไปด้วยวารสาร นิตยสาร และหนังสือฉบับเต็มด้านศิลปะหลายร้อยฉบับ รวมถึงการจัดทำดัชนี บทคัดย่อโดยละเอียด และ รูปภาพอีกหลายพันภาพ
6.Legal Source ฐานข้อมูลด้านการศึกษา แนวความคิดและแนวโน้มของโลกกฏหมายในปัจจุบัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ยอดเยี่ยม ที่ให้ข้อมูลด้านธุรกิจ และกฏหมายเกี่ยวข้อง โดยฐานข้อมูลนี้ประกอบด้วยวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่การเข้าถึงแบบเปิด (non-open access journals) มากกว่า 500 ชื่อเรื่อง