สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฐานข้อมูล Thai Journal Online (Thaijo)
เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย
และเป็นศูนย์รวมวารสารวิชาการที่ผลิตในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
ทั้งสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โดยฐานข้อมูลดังกล่าวมีข้อมูลบรรณานุกรมและไฟล์บทความฉบับเต็มไว้ให้บริการ
สามารถเข้าไปสืบค้นและดาวน์โหลดได้ที่
URL : https://www.tci-thaijo.org/