สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนะนำการให้บริการผ่าน VROOM

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบริการแนะนำการให้บริการผ่าน VROOM
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.30 น.
โดยสแกน QR Code หรือ คลิก Link http://link.bsru.ac.th/120